Tag Archives: Wijzigingen

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Het minimumloon stijgt van € 1.578,00 naar € 1.594,20 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2018 herzien. Ook wordt de Kinderbijslag (AKW) per 1 juli 2018 aangepast aan de prijsontwikkeling.

Zie voor de aangepaste bedragen de bijlage op de site die hieronder staat vermeld.

Bron: Rijksoverheid ‘Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018’

Marcel

LCR-Handreiking Participatiewet

De Participatiewet is nog maar een half jaar oud. En toch zijn er al verschillende veranderingen in de wet- en regelgeving doorgevoerd. De informatie die in de handreiking van augustus 2014 stond, was niet meer actueel. En dus heeft de Landelijke Cliëntenraad (LCR) de hele handreiking herzien. Stukken die overbodig waren geworden omdat bijna een jaar geleden nog niet alles bekend was, zijn eruit gelaten. Nieuwe informatie is toegevoegd. De Handreiking Participatiewet is nu beschikbaar (klik).

Aanpassingen van de handreiking participatiewet

In de handreiking is bijvoorbeeld meer informatie te vinden over:

  • de No-riskpolis;
  • doelgroep Quotumwet;
  • herziene aanpak beoordeling doelgroep banenafspraak, en;
  • bijvoorbeeld het boeteregime dat is aangepast.

Dit laatste vooral na een uitspraak van een rechter die de wetgever heeft teruggefloten. De informatie in de Handreiking is van groot belang voor cliëntenraden.

Marcel
1